За нас
"ИМЕНА.БГ" АД е създадено с основна цел развитие на българското интернет пространство, интернет технологиите, популяризиране на интернет домейните в областите .bg и .бг и обучение на млади специалисти.

"ИМЕНА.БГ" АД кандидатства пред ICANN (IANA) за регистър на новата интернет област .бг и получи правата да управлява тази област на 03.06.2016г. (българско време)

"ИМЕНА.БГ" АД има предмет на дейност: научни изследвания и ноу-хау в областта на компютърните мрежи и интернет технологиите, развитие на българското интернет пространство, обучение и популяризиране на интернет технологиите, регистрация и поддръжка на интернет домейни, както и всички други дейности, незабранени от Закона.
Акционерите на "ИМЕНА.БГ" АД обединяват широк кръг специалисти от научната, образователната, културната, просветителската и инженерно-техническата сфера на дейности.

Акционери

  1. Сдружение „Българска библиотечно-информационна асоциация“ (ББИА) е юридическо лице с нестопанска цел, представляващо доброволна и независима професионална организация, осъществяваща дейност в обществена полза. Основано е през 1990 г. Сред целите на сдружението са да стимулира развитието на библиотеките като демократични институции, осигуряващи на гражданите достъп до образование, информация и култура, както и да насърчава и подпомага използването на иновативни практики за обновяване на услугите в традиционна и виртуална среда и въвеждането на съвременни информационни и комуникационни технологии. Сдружението обединява 1076 индивидуални, 80 и колективни членове, има 18 регионални дружества и 4 секции.

  2. „Регистър.бг“ ООД. Създадено е през 2001г. чрез отделяне от „Цифрови системи“ ООД на дейността по изпълнение функциите на регистър на интернет домейни в областта .bg, делегирани през 1991г. на „Цифрови системи“ ООД. Дружеството създаде и поддържа ноу-хау свързано с осъщевствяване всички функции на регистър на интернет домейни в областта .bg;

  3. Сдружение „Сдружение за електронни комуникации” (СЕК). Представлява браншовата организация на субектите в България, работещи в областта на електронните комуникации;

  4. „Цифрови системи“ ООД. Създадено е през 1989г. и е първата организация в България създала специалисти, ноу-хау, инфраструктура, софтуер и др. за работа в интернет и предоставяне на интернет услуги. През 1991г. създава регистъра на интернет домейни в областта .bg.

  5. „Цифрови системи лимитид“ ООД. Създадено е през 2001г. чрез отделяне от „Цифрови системи“ ООД на дейността по разработка на програмно осигуряване, работещо в интернет среда. Дружеството създаде и поддържа програмното осигуряване за осъществяване всички функции на регистър на интернет домейни в областта .bg. В него се обучават по индивидуални стипендиантски програми млади специалисти в областта на интернет програмирането.

  6. Фондация „Глобални библиотеки – България” е учредена през 2013г. като неправителствена организация в обществена полза. В настоятелството влизат Министерство на културата, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Национален дарителски фонд „13 века България”, Националното сдружение на общините в Република България, Българската библиотечно-информационна асоциация и Съюза на народните читалища. Тя е приемник на целите и рeзултатите на Програма “Българските библиотеки – място за достъп до информация и комуникация за всеки”, изпълнявана в България в периода 2009 – 2013 г., след предоставено финансиране от Фондация „Бил и Мелинда Гейтс“ – САЩ. В резултат от Програмата 960 библиотеки в 911 населени места осигуряват над 4000 компютърни места за граждани с достъп до интернет; организирани са 39 обучителни центъра; библиотечните специалисти са обучени да подпомагат гражданите в достъпа до интернет и предоставените е-услуги.

Структура на управление

Дружеството се управлява по едностепенна структура - съвет на директорите. Всеки акционер може да участва в управлението на „ИМЕНА.БГ“ АД, чрез свой представител в съвета на директорите. Съветът на директорите се състои от 5 члена.

Членовете на Съвета на директорите са изявени специалисти в своята област и притежават дългогодишен професионален опит.

Дружеството се представлява от двама изпълнителни директора от състава на Съвета на директорите: един с техническа насоченост и един с организационна насоченост. Представителството на дружеството се осъществява едновременно от двамата изпълнителни директора.

Цели

"ИМЕНА.БГ" АД е създадено с основна цел: развитие на българското интернет пространство, интернет технологиите, популяризиране на интернет домейните в областите .bg и .бг, и обучение на млади специалисти.
"ИМЕНА.БГ" АД е избрано да кандидатства пред ICANN (IANA) за регистър на новата интернет област .бг.
След делегиране на низа .бг - дружеството ще извършва всички дейности, свързани с управлението на тази област.

Устав

Устав на "ИМЕНА.БГ" АД Pdf формат

Политика

РЕГИСТРАТОРИ

РЕГИСТРАТОР може да бъде всяко лице или обединение от лица, което е в състояние да спазва процедурата за регистрация на домейни, описана в Общите условия за регистрация и поддръжка на имената в интернет областта .бг и който е в състояние технически да извършва тази дейност.

РЕГИСТРАТОРЪТ е лицето, което приема и обработва заявките за регистрация и промени в регистрацията на домейни на РЕГИСТРАНТИТЕ. РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя данните от всички завки за регистрация и промяна в РЕГИСТЪРА за тяхното изпълнение.

РЕГИСТРАТОРЪТ работи с РЕГИСТРАНТИТЕ чрез собственинтерфейс или виртуален уеб интерфейс, предоставен от РЕГИСТЪРА.

РЕГИСТРАТОРЪТ, който работи със собствен интерфейс, осъществява дейността посредством комуникация с РЕГИСТЪРА по протокол REGRR.
СЛУЖЕБЕН РЕГИСТРАТОР

ИМЕНА.БГ поддържа функциите на служебен регистратор на домейни в областта .бг.
РЕГИСТЪР

(IDN ccLTD администратор, мениджър) представлява организацията, на която са делегирани от IANA функциите по управление на IDN ccTLD .бг. За областта .бг РЕГИСТЪРЪТ е "ИМЕНА.БГ" АД.
ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

ОБЩЕСТВЕНИЯТ СЪВЕТ участва във формирането на политиката на процеса по регистрация и поддръжка на имена в областта .бг и осъществява контрол по изпълнението ù.

Общественият съвет е постоянно действащ орган под егидата на ресорното министерство (в настоящият момент МТИТС), състоящ се от представители, както и специалисти в областта на интернет технологиите, работещи в Правителството, държавната администрация, академичната общност, обществените организации и другите заинтересовани страни.

Общественият съвет предоставя форум за обществено обсъждане на различните аспекти от развитието и управлението на интернет пространството в страната.

Общественият съвет изработва политиката за регистрация на имена в областта .бг.

Общественият съвет формулира препоръки към участниците в управлението на интернет областта .бг и контролира изпълнението им.

Общественият съвет се свиква поне веднъж годишно.

Политиката и контролът на Общественият съвет засягат всички участници в процеса: Регистър, Регистратори, Регистранти и Арбитражни институции.
РЕГИСТРАНТИ

РЕГИСТРАНТ е лицето, на чието име е регистриран ДОМЕЙН. РЕГИСТРАНТЪТ има право да се разпорежда с регистрираните си домейни.

ВИДОВЕ РЕГИСТРАНТИ

РЕГИСТРАНТИ на имена в интернет областта .бг могат да бъдат:
1. Всяко физическо или юридическо лице в Република България или страна член на ЕС;
2. Субекти, създадени по силата на споразумения и програми между Република България и други държави;
3. Всяко друго физическо или юридическо лице - чрез упълномощен представител в Република България или страна член на ЕС.
АРБИТРАЖНИ ИНСТИТУЦИИ

Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно домейни (АСРСОД) между Заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ.

АСРСОД е юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.
REGRR протокол

REGRR (REGistry - Registrar - Registrant protocol) – Протокол за комуникация между машините на РЕГИСТЪРА и машините на РЕГИСТРАТОРИТЕ и/или РЕГИСТРАНТИТЕ за осъществяване на връзка с регистрационната система на РЕГИСТЪРА без участието на оператор.
Използването на този протокол от РЕГИСТРАТОРИТЕ и РЕГИСТРАНТИТЕ им дава възможност за директна работа с РЕГИСТЪРА с цел автоматизация на процесите по конфигуриране на ДОМЕЙНИТЕ и защитено управление на DNSSEC.

Протоколът REGRR изисква работа със сертификати за КЕП.

Протоколът REGRR е разработен от „Регистър.бг“ ООД и се използва аналогично на известния EPP протокол. Като основно предимство на протокола REGRR пред EPP протокола може да се отбележи, че позволява:
в РЕГИСТЪРА да се поддържа опашка за изчакване за регистрация на ДОМЕЙНИ;
идентификация чрез сертификати за КЕП;
автоматизация и защитено управление на DNS и DNSSEC.

КЕП - Квалифициран Електронен Подпис. Сертификатите за КЕП трябва да са издадени съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
WEB базиран интерфейс

WEB базиран интерфейс: Предлага пълната функционалност на Регистъра, като виртуален, персонализиран за Регистратора интерфейс. Операторите на Регистраторите работят с цифрови сертификати за квалифициран електронен подпис, с което се осигурява сигурна идентификация и отговорност за подаваните в Регистъра документи. При този метод на работа на операторите на Регистраторите се избягва необходимостта от административна дейност в Регистъра при добавяне и изключване на оператори на Регистраторите.

На всеки Регистратор се предлага Ръководство за Регистратора за използване на WEB базирания интерфейс. В ПРИЛОЖЕНИЕ №31 е дадено Ръководство за Регистратора/Реселъра за настоящата версия на регистрационната система. При делегиране на областта .бг на „ИМЕНА.БГ“АД, съгласно договора (ПРИЛОЖЕНИЕ №12) с акционера-партньор „Цифрови системи лимитид“ ООД, ще бъде направена актуализиция в съответствие с новата зона.