Често задавани въпроси
 • Регистрация на домейни

  • Кога ще могат да се регистрират домейни в областта .бг?

   В 12 месечен срок след одобрение на "ИМЕНА.БГ" АД за регистър на новата интернет област .бг от ICANN (IANA), дружеството ще започне регистрацията, поддръжка и управлението на домейните от областта .бг чрез акредитираните регистратори и служебния регистратор.
  • Кой може да регистрира домейн в областта .бг?

   • Всяко физическо или юридическо лице в Република България или страна член на ЕС;
   • Субекти, създадени по силата на споразумения и програми между Република България и други държави;
   • Всяко друго физическо или юридическо лице - чрез упълномощен представител в Република България или страна член на ЕС.
  • Какви са изискванията към името на домейна?

   ИМЕТО НА ДОМЕЙНА може да се състои от:
   • буквите от българската азбука без значение на малки или главни [А-Я, а-я] (ДОМЕЙНЪТ се регистрира само с малки букви);
   • цифрите [0-9];
   • знакът минус [-].
   Първият и последният символ трябва да бъдат буква или цифра. Препоръчва се първият символ да бъде буква.

   Дължината на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА трябва да се състои от минимум три символа. След прилагането на IDNA протокола за конвертиране на името броят на символите в получения низ трябва да бъде максимум 63.

   Когато формираното ИМЕ НА ДОМЕЙНА се състои от два символа, РЕГИСТЪРЪТ препоръчва вмъкването на знака минус "-" между символите.

   Ако първите два символа на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА са цифри, то следващите два символа не могат да бъдат едновременно знаци тире (минус "-").
  • Поддържат ли се списъци със защитени имена?

   Регистърът на имена в областта .бг поддържа няколко списъка със защитени имена. В тези списъци се съдържат имената на държавите, областите, общините и географски наименования в Република България, защитени от държавата имена и др.

   Имената на държавите
   Имената на държавите се поставят служебно от Регистъра в списък със защитени имена на държавите. Тези имена могат да се регистрират чрез подаване на заявки за регистрация от правителствата на тези държави, техните посолства или консулски служби.
   След обявяване на началния (sunrise) период правителствата на тези държави, техните посолства или консулски служби получават възможност да направят своите заявки за регистрация на съответните имена в областта .бг чрез избраните от тях действащи Регистратори и да регистрират заявените имена.
   Имената в този списък са защитени неограничено във времето, независимо дали те са регистрирани в областта .бг или не.
   Имената в този списък не подлежат на арбитраж.

   Имената на областите и общините
   Имената на областите и общините се поставят служебно от Регистъра в списък със защитени имена на областите и общините. Тези имена могат да се регистрират чрез подаване на заявки за регистрация от съответните областни и общински управи или кметове.
   След обявяване на началния (sunrise) период областните и общински управи или кметове получават възможност да направят своите заявки за регистрация на съответните имена в областта .бг чрез избраните от тях действащи Регистратори и да регистрират заявените имена.
   Имената в този списък са защитени неограничено във времето, независимо дали те са регистрирани в областта .бг или не.
   Имената в този списък не подлежат на арбитраж.

   Защитени от държавата списъци
   След обявяване на зоната .бг за регистриране от страна на IANA Регистърът изготвя и изпраща до всички държавни ведомства и институции покана за съставяне на списъци с имена, които да бъдат включени в списъка със защитени от държавата имена с цел регистрацията им в интернет областта .бг.
   След обявяване на началния (sunrise) период държавните ведомства и институции получават възможност по изготвените от тях списъци да направят своите заявки за регистрация на имена в областта .бг чрез избраните от тях действащи Регистратори и да регистрират заявените имена. Регистърът позволява в една заявка за регистрация да се включат до 100 заявени имена.
   Имената, заявени в този период се поставят в списък със защитени от държавата имена, които остават защитени неограничено във времето, независимо дали са регистрирани в областта .бг или не. Тези имена не подлежат на арбитраж.
   След изтичане на началния (sunrise) период държавните ведомства и институции заявяват и регистрират имена в областта .бг по нормалната процедура.

   Географски наименования
   След обявяване на началния (sunrise) период Регистърът поставя служебно в списък със защитени имена географските наименования в Република България (над 258000 наименования).
   Имената от този списък остават защитени за срок от 6 месеца след започване на нормалната процедура по регистрация на имена в областта .бг. В този срок всички заинтересовани институции трябва да подадат своите заявки за регистрация на съответните имена.
   Регистрацията на имената от списъка със защитените имена като географски наименования започва след изтичане на началния (sunrise) период и се извършва след предоставяне на заявка от съответната институция, отговаряща за името, чрез избрания от нея Регистратор.
   Регистрираните в този 6 месечен период имена от списъка с географските наименования не подлежат на арбитраж.
   След изтичане на 6 месечния срок от започване на нормалната процедура по регистрация на имена в областта .бг останалите незаявени имена от списъка с географските наименования се освобождават за заявяване и регистрация от други Регистранти.
   При прекратяване на регистрацията и поддръжката на имена от защитения списък с географски наименования същите се освобождават за заявяване и регистрация от други Регистранти.

   Други имена
   IDN имена, регистрирани в областта .bg

   След обявяване на началния (sunrise) период регистрираните IDN имена в областта .bg се предоставят от акционера - партньор "Регистър.бг" ООД на "ИМЕНА.БГ" АД и се поставят от Регистъра на имена в областта .бг в списък със защитени имена.
   След изтичане на началния (sunrise) период имената, които не попадат в другите защитени списъци се предоставят за регистрация на Регистрантите на тези IDN имена в областта .bg.

   Резервирани за Регистъра имена
   Регистърът запазва определени имена за свои нужди. Имената са така подбрани, че да се намали вероятността за объркване при търсене на ресурсите на Регистъра в интернет. Резервираните за Регистъра имена са публикувани в Общите условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг.
   Запазените за Регистъра имена остават защитени неограничено във времето, независимо дали са регистрирани в областта .бг или не. Тези имена не подлежат на арбитраж.
  • Какво е начален (sunrise) период на регистрация?

   Началният (sunrise) период се състои от 3 месеца и се определя от момента на готовност за приемане на заявки за регистрация на имена в областта .бг от страна на РЕГИСТЪРА до момента на започване на нормалните регистрации.

   Чрез този период се дава възможност за:
   • заявяване и регистрация на имената на държавите, областите и общините в РБ и включването на тези
   • имена в списъци със защитените имена;
   • регистрация на имената, резервирани за РЕГИСТЪРА;
   • заявяване и регистрация на защитени от държавата имена и включването на тези имена в списъци със защитените имена;
   • включване в защитени списъци на имената, образувани чрез географските наименования в РБ;
   • включване в защитени списъци на IDN имената, регистрирани в областта .bg;
   • осигуряване на "спокоен" период за заявяване на имена от страна на притежателите на марки и други права върху името (основания за използване на името) и поставянето на тези имена в опашката за - изчакване на обработката на предходните списъци;
   • Заявяване на имена от други Заявители и поставянето на тези имена в опашката за изчакване на обработката на предходните списъци.
  • Какво се случва след изтичането на началния (sunrise) период?

   След изтичане на началния (sunrise) период се поставят за регистрация имената от опашката за изчакване, които не попадат в защитените списъци и са заявени един път (в опашката се намира само една заявка за регистрация).
   Заявките за имената, които са в опашката за изчакване и не попадат в защитените списъци, но са заявени повече от един път се подреждат от РЕГИСТЪРА служебно за регистрация по следния принцип:
   • най-отпред се поставят заявките на заявителите, притежаващи права върху заявеното име на домейн, подредени по приоритет на основанието (ако има такива);
   • след това се подреждат останалите заявки по приоритет на заявяване;
   • след тази подредба се дава право на първия заявител да извърши регистрацията на името в нормалния срок;
   • ако този заявител не извърши регистрацията на името в областта .бг се дава право това да бъде направено от следващия заявител. Това действие се повтаря, докато се осъществи регистрация на името или докато се изчерпи списъка със заявки за това име.
   След изтичане на началния (sunrise) период започва нормалният период на заявяване и регистрация на имена в областта .бг.

   С незаявените имена от списъка с географските наименования, след изтичане на защитения им период, се прилага процедурата за подреждане и обработка на съществуващите заявки описана по-горе. След това останалите незаявени имена от този списък се освобождават за заявяване и регистрация от други РЕГИСТРАНТИ по нормалната процедура.
  • Какви документи са необходими при регистрацията на .бг?

   Лицето-заявител подава заявка на хартиен носител или по електронен път, чрез избран от него РЕГИСТРАТОР, включен в публикувания на официалния сайт на РЕГИСТЪРА списък с акредитирани РЕГИСТРАТОРИ. При регистриране и пре-регистриране на ДОМЕЙН се изисква предоставяне на информация и идентификация на РЕГИСТРАНТА. Изискването и събирането на информацията и идентификацията се осъществяват от РЕГИСТРАТОРА.

   При регистриране на ДОМЕЙН в областта от първо ниво .бг РЕГИСТРАНТЪТ може да предостави на РЕГИСТЪРА чрез РЕГИСТРАТОРА документи, удостоверяващи основанието за ползване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА. Основанието трябва да е налице към момента на регистрацията на ДОМЕЙНА.

   Последващи промени в обстоятелствата могат да се отразяват в регистрацията и след регистрирането на ДОМЕЙНА.

   Изборът на РЕГИСТРАНТА да предостави тези документи преди регистрацията на ДОМЕЙНА може да повлияе в полза на РЕГИСТРАНТА в началния (sunrise) период и/или при евентуално извършване на АРБИТРИРАЖ на ДОМЕЙНА.
  • Какво е DNSSEC?

   DNSSEC е начин за удостоверяване на автентичността на ресурсните записите в зоната на даден домейн, на база проверка на електроннния подпис извършен върху тях. Така се гарантира, че записите наистина принадлежат на съответната зона на домейн и не са генерирани с цел измама по пътя на DNS заявката. Извършването и проверката на електронния подпис в рамките на DNSSSEC става чрез използването на криптографска система с публичен ключ.

   ИМЕНА.БГ АД има за цел да внедри и популяризира DNSSEC технологията в областта .бг.
  • Как се разрешават споровете относно регистрацията на домейн в областта .бг?

   Всеки спор относно регистрацията на ДОМЕЙН се разглежда в съответствие с ОБЩИ УСЛОВИЯ на РЕГИСТЪРА от независим Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно домейни (АСРСОД), създаден по Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) или със седалище в чужбина.

   АРБИТРИРАНЕ може да се извършва за всяка актуална регистрация на ДОМЕЙН в областта .бг, с изключение на тези, които са образувани с ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ, попадащи в списъците с резервирани или защитени имена.

   Заявителят за АРБИТРИРАНЕ може да претендира заличаване на регистрацията на ДОМЕЙН само, ако ИМЕТО НА ДОМЕЙНА на регистрирания ДОМЕЙН съвпада с пълното име, за което той има основание за използване на името и Заявителят за арбитриране има приоритет пред РЕГИСТРАНТА.

   Когато РЕГИСТРАНТЪТ няма или не предостави на АСРСОД основание за ползване на ИМЕТО НА ДОМЕЙНА до изтичане на 30 /тридесет/ дневен срок от изпращането на уведомлението по e-mail, при АРБИТРИРАНЕТО за приоритет се ползва датата на неговата Заявка за регистрация на ДОМЕЙНА.
 • Регистратори

  • Кой може да стане Регистратор?

   РЕГИСТРАТОР може да бъде всяко лице или обединения от лица, което е в състояние да спазва процедурата за регистрация на домейни, описана в Общите условия за регистрация и поддръжка на имена в интернет областта .бг и който е в състояние технически да извършва тази дейност.

   РЕГИСТРАТОРЪТ е лицето, което приема и обработва заявките за регистрация и промени в регистрацията на домейни на РЕГИСТРАНТИТЕ. РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя данните от всички заявки за регистрация и промяна в РЕГИСТЪРА за тяхното изпълнение.
  • Как да стана Регистратор?

   Лицето, което желае да стане РЕГИСТРАТОР предоставя своите данни на РЕГИСТЪРА, с цел подготвяне на договор. Тези данни включват:
   • име на лицето, което ще изпълнява функциите на РЕГИСТРАТОР;
   • ЕИК, БУЛСТАТ или аналогичен номер на лицето;
   • представляващи РЕГИСТРАТОРА лица и начин на представляване;
   • седалище и адрес на управление на РЕГИСТРАТОРА;
   • адрес за кореспонденция с РЕГИСТРАТОРА;
   • e-mail адрес за кореспонденция и телефон за връзка с РЕГИСТРАТОРА;
   • URL на интерфейса, чрез който РЕГИСТРАТОРЪТ извършва дейността си.
   След подписване на договора от РЕГИСТЪРА и РЕГИСТРАТОРА и заплащане на началната такса, двете страни изпълняват следното:
   • РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя на РЕГИСТЪРА подписано тестово съобщение със своя сертификат за КЕП ;
   • РЕГИСТЪРЪТ предоставя на РЕГИСТРАТОРА достъп до интерфейса към тестова система за осъществяване на обучение на неговия персонал за работа със системата за регистрация и поддръжка на имена в областта .бг, настроен за работа със сертификата, с който е подписано тестовото съобщение;
   • РЕГИСТЪРЪТ предоставя на РЕГИСТРАТОРА инструкция за експлоатация на системата за осъществяване на регистрация и поддръжка на имена в областта .бг;
   • За осъществяване на работа с РЕГИСТЪРА по протокол РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя на РЕГИСТЪРА публичните данни от сървърния сертификат на машината, от която ще бъдат правени запитвания към регистрационната система на РЕГИСТЪРА;
   • По време на обучителния период на персонала на РЕГИСТРАТОРА РЕГИСТЪРЪТ предоставя специалисти за консултация по работата с тестовата регистрационна система на РЕГИСТЪРА;
   • След като РЕГИСТРАТОРЪТ установи, че има поне един подготвен служител за работа с тестовата регистрационна система, подписва декларация , че е готов за работа с реалната система за заявяване и регистрация на имена в областта .бг и изпраща тази декларация на РЕГИСТЪРА;
   • РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя на РЕГИСТЪРА в графичен вид информацията, с която ще се представя пред своите РЕГИСТРАНТИ и РЕГИСТЪРЪТ настройва регистрационната си система да създава неговите заявки за регистрация с такова заглавие.
   След получаване на първата авансова вноска за регистриране и поддръжка на определено количество домейни РЕГИСТЪРЪТ акредитира РЕГИСТРАТОРА, добавя го в списъка с акредитираните РЕГИСТРАТОРИ, публикуван на официалния сайт на РЕГИСТЪРА и го включва за работа към реалната система за заявяване и регистрация на имена в областта .бг;
  • Мога ли да сменя Регистратора си?

   РЕГИСТРАНТИТЕ, желаещи да сменят РЕГИСТРАТОРА си, могат да извършат тази смяна по всяко време след заплащане на таксите за регистриране и поддръжка на ДОМЕЙНИТЕ при новия РЕГИСТРАТОР.

   Промените, които РЕГИСТРАНТЪТ извършва, при смяна на РЕГИСТРАТОР, се обработват от новия РЕГИСТРАТОР и РЕГИСТЪРА като нова ЗАЯВКА за регистрация и поддръжка на имена в областта .бг.
 • Оспорване на регистрация на домейн (АРБИТРИРАНЕ)

  • Как може да се оспори регистрация на домейн?

   При валидно съгласие между заявителя и регистранта спорът може да бъде отнесен за решаване до Арбитражен съд за решаване на спорове относно домейни (АСРСОД).

   При несъгласие на някоя от страните – спорът се отнася до компетентния съд.
  • Какво е Арбитражен съд за решаване на спорове относно домейни (АСРСОД)?

   АСРСОД е създаден по Закона за международния търговски арбитраж (ЗМТА) или със седалище в чужбина.

   На официалния сайт на РЕГИСТЪРА е публикуван списък с акредитирани от РЕГИСТЪРА АСРСОД
  • За кои домейни може да се извършва оспорване на регистрацията (АРБИТРИРАНЕ)?

   Оспорване на регистрацията може да се извършва за всяка актуална регистрация на ДОМЕЙН в областта .бг, с изключение на тези, които са образувани с ИМЕНА НА ДОМЕЙНИ, попадащи в списъците с резервирани или защитени имена.
  • Какво трябва да направя за да стартирам процедура по арбитриране на домейн?

   Преди да започне АРБИТРИРАНЕ заявителят трябва да направи заявка за регистрация на ДОМЕЙНА в областта .бг, за който желае да бъде извършено АРБИТРИРАНЕ, слад което да създаде ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ.

   Процедурата по АРБИТРИРАНЕ в РЕГИСТЪРА започва със създаването на ЗАЯВКА ЗА АРБИТРИРАНЕ.

   Заявката за АРБИТРИРАНЕ се създава on-line по интернет чрез информационния сървър на РЕГИСТЪРА. Всяка заявка за АРБИТРИРАНЕ получава уникален номер и се датира.

   При валидно съгласие заявителят и регистрантът избират АСРСОД от публикувания на официалния сайт на РЕГИСТЪРА списък с акредитирани от Регистъра АСРСОД.
 • Общи понятия

  • РЕГИСТЪР

   РЕГИСТЪР (IDN ccTLD администратор, мениджър) представлява организацията, на която са делегирани от IANA функциите по управление на IDN ccTLD .бг. За областта .бг РЕГИСТЪРЪТ е „ИМЕНА.БГ“ АД.
  • ДОПУСТИМА ОБЛАСТ

   ДОПУСТИМА ОБЛАСТ - област (зона), в която се извършва регистрация на имена от РЕГИСТЪРА. Това е областта от първо ниво: .бг.
  • ИМЕ НА ДОМЕЙН

   ИМЕ НА ДОМЕЙН - име, образувано от букви на кирилица и/или цифри, като в него може да се включва знака "-". ИМЕТО НА ДОМЕЙНА трябва да отговаря на изискванията, описани в настоящите Общи условия.
  • ДОМЕЙН

   ДОМЕЙН - словосъчетание, образувано от ИМЕ НА ДОМЕЙН, съчетано с област. РЕГИСТЪРЪТ извършва регистрация на имена в областта от първо ниво: .бг. С регистрирането на ИМЕ НА ДОМЕЙН в областта от първо ниво .бг се образува ДОМЕЙН от второ ниво.
  • ЗАЯВИТЕЛ

   ЗАЯВИТЕЛ - представлява лицето, което е подало заявка за регистрация на домейн или заявка във връзка с промяна на обстоятелствата по регистрацията и поддръжката на домейн;
  • РЕГИСТРАНТ

   РЕГИСТРАНТ - представлява лицето, на чието име е регистриран ДОМЕЙН. РЕГИСТРАНТЪТ има право да се разпорежда с регистрираните си домейни.
  • ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ

   ЛИЦЕ ЗА АДМИНИСТРАТИВНИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено от РЕГИСТРАНТА да определя политиката на именуване на обекти в йерархията на съответния ДОМЕЙН и да заявява промяна на регистрираните атрибути за съответния ДОМЕЙН, включително лица за технически контакти, лице за финансови контакти и сървъри на имена (DNS).
  • ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ

   ЛИЦЕ ЗА ТЕХНИЧЕСКИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да отговаря за техническото функциониране на сървърите на имена.
  • ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ

   ЛИЦЕ ЗА ФИНАНСОВИ КОНТАКТИ - лице, упълномощено да осъществява финансовите операции, свързани с регистрацията и поддръжката на ДОМЕЙН. На негово име се издават платежните документи.
  • РЕГИСТРАТОР

   РЕГИСТРАТОР - лице, което приема и обработва заявките за регистрация и промени в регистрацията на домейни на РЕГИСТРАНТИТЕ. РЕГИСТРАТОРЪТ предоставя данните от всички заявки за регистрация и промяна в РЕГИСТЪРА за тяхното изпълнение;
  • КОНФИГУРИРАНЕ на ДОМЕЙН

   КОНФИГУРИРАНЕ на ДОМЕЙН – предоставяне на РЕГИСТЪРА на информацията за: сървъри на имена, лица за технически контакти и лице за финансови контакти за съответния ДОМЕЙН.
  • АРБИТРИРАНЕ

   АРБИТРИРАНЕ - разрешаване на спорове между заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ.
  • АРБИТРАЖНА ИНСТИТУЦИЯ

   АРБИТРАЖНА ИНСТИТУЦИЯ – Арбитражен съд за разрешаване на спорове относно домейни (АСРСОД) между Заявител на домейн и РЕГИСТРАНТ.
  • Протокол REGRR

   Протокол REGRR (REGistry - Registrar - Registrant protocol) – Протокол за комуникация между машините на РЕГИСТЪРА и машините на РЕГИСТРАТОРИТЕ и/или РЕГИСТРАНТИТЕ за осъществяване на връзка с регистрационната система на РЕГИСТЪРА без участието на оператор.
  • КЕП

   КЕП - Квалифициран Електронен Подпис. Сертификатите за КЕП трябва да са издадени съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
  • НАЧАЛЕН (SUNRISE) ПЕРИОД

   НАЧАЛЕН (SUNRISE) ПЕРИОД – начален период за работа на РЕГИСТЪРА, при който се прилагат специфични процедури за запазване, заявяване и регистрация на имена в областта .бг.